Tag Archives: Yenilenebilir enerji kaynakları

Enverder hakkında

Enerji verimliliği kavramını kısaca şöyle açıklayabiliriz;  tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı tehdit etmeden en aza indirilmesidir.

Kısaca açıklamış olduğumuz bu kavram yani enerji verimliliği hakkında daha detaylı bir anlatım yapmamız istenirse; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli zararlı doğal atıkların geri kazanımı veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha kaliteli ve verimli enerji kaynakları, enerji geri kazanımları gibi enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler olarak değerlendirilebilir.

Enerji verimliliği anlamında en önemli faktör enerji tasarrufudur. Anlatmaya çalıştığımız enerji tasarrufu kavramı ise; aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden, burası önemli bir noktadır; “kalite ve performans düşürmeden” minimuma indirilmesi çalışmalarının bütünüdür. Yine enerji tasarrufu kavramı iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba gibi teknoloji anlamında son harika olan ürünleri kullanmak, alışkanlıkları buna yani enerjiyi daha verimli kullanacak biçime göre düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. Buradaki önemli olgu ise; enerjiyi verimli kullanmak olmalıdır. İkincisi faktör ise; dolaylı enerji tasarrufu olup, elde bulunulan her türlü ürünün ve metanın daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, yeni ürünlerin üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yaşam alanları düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak gibi enerjiyi verime dönüştürecek tedbirlerin tamamıdır.

Bu anlamda, ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Enerji verimliliği derneği de bu kuruluşlardan biridir. Enerji verimliliği derneği enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır. Enerji verimliliği derneği güçlü yönetim kadrosu, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar yapıp, etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Enerji verimliliği derneği (Enverder) gibi kurum ve kuruluşlar, ülkemizde enerji verimliliği anlamında rehber bir rol oynamaktadırlar. Halkın enerji anlamındaki bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürürler.

Enerjide kanunlar ve düzenlemeler anlamında ne oluyor

Enerji tüketimi günümüzün en önemli olgularının başında gelir. Çünkü enerji ve enerji kaynakları geleceğe taşınması gereken yegâne olgulardır. Eldeki enerji kaynaklarının durumu ve tükenebilirliği düşünülürse, enerji verimliliği sağlamak, enerji tasarrufu anlamında bilinçlenmek son derece önem taşıyan etmenler olmaktadır.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları anlamında tasarruflu tüketim alışkanlığı kazanmak, belirli kanun ve düzenlemelerle mümkün olmaktadır. Enerjiyi tasarruflu kullanma, bu anlamda bilinçlenme, enerji tüketimi olgusunu çok iyi kavrama ve enerji verimliliği sağlama gibi olgular yeni bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunda şu anlamda önemli maddeler bulunmaktadır. Kanunun amacı ve enerji verimliliği kanununda yer alan stratejik maddeleri harfiyen yayınlamak isteriz ki, toplum enerji verimliliği hakkında bilinçlenirken, bunu belirli düzenlemelere tabii olarak gerçekleştirebilsin.

Madde 1 – (1) Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. ”

Yine enerji verimliliği kanunundaki özellikle uygulamalar anlamındaki ilk maddeye (Madde 7 – 1) bakmak gerekli;

Madde 7 – (1)

Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:

 • Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

 • Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

 • Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

 • Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Enerjide ne oluyor?

Enerji tanım itibariyle iş yapabilme yeteneğidir. Bir başka anlamıyla enerji kavramını anlatırsak, insanlığın huzuru ve refahı için hizmet veren, verimliliğinin esas olarak algılanması gereken yegâne olgudur diyebiliriz.

Enerjide ne oluyor? Gibi bir soru karşısında ise, aslında enerjide neler olmalı ya da neler yapılmalı gibi bir soru yöneltmek sanki daha mantıklı olur. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında enerjide neler olmalı, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar enerji verimliliği anlamında nasıl çalışmalı sorularına yanıtı aşağıda vermeye çalışıyoruz.

 • Floresan lambalar yerine yüksek basınçlı sodyum lambaları tercih edin,
 • Daha az kullanılan bölümlerdeki ısıtma-soğutma ayarlarını düzenleyin,
 • Kullanılmadığı zamanlarda fan, fırın, motor ve aydınlatma sistemlerini kapalı tutun,
 • Kompresör hava girişlerinin soğuk yerlerde bulunmasına özen gösterin,
 • Düzenli olarak buhar ve basınçlı hava kaçaklarını kontrol altına alın,
 • Sıcak su borularınızın yalıtımını yapmak, ısı kaybını önlemektir,
 • Kat kaloriferinize bağlı bulunan boruları yalıtıma tabi tutarak ısı kaybını azaltın,
 • Kat kaloriferinizi ve buna bağlı sistemleri yoğuşmalı ve yüksek verimli olanlardan seçin,
 • Sıcaklık fazla ise yalıtımı etkileyici hareketlerden kaçının, Örneğin, camları açmayın, kaloriferin ayarları ile durumu kurtarmaya çalışın,
 • Firmanızın yapısına ve güç tüketimine göre iyileştirici çalışmalar yapın,
 • Enerji verimli motorları tercih ederek uzun vadede büyük tasarruf sağlayabilirsiniz,
 • Gerekli tesisatla büyük kompresörlerden atılan ısının, iç mekân ısıtması için kullanılabileceğini aklınızda bulundurun,
 • Duvar ile radyatörünüzün arasına yalıtım levhası bulundurmak yine ısı anlamında ve enerji anlamında önemli bir olgudur,
 • Radyatörünüzde kullanacağınız termostatik radyatör vanalarının enerji tasarrufu sağlayabileceğini unutmayın,
 • Radyatörlerinizin önünü mümkün olduğunca açık bir şekilde bırakın,
 • Mutlaka yüksek verimli florasanları kullanın,
 • İşletmelerin bulunduğu yerlerde lambalarınızı temiz tutun. Lambaların üstündeki toz tabakası aydınlanma seviyenizi azaltabilecek faktörlerden biridir,
 • Kışın kuzeye bakan pencereleriniz perdelerini kapalı tutmaya mutlaka özen gösterin,
 • Güneş ışığını mümkün olduğunca etkin kullanın,
 • Güneşli günlerde ısıtıcınızı kapatabilirsiniz,
 • Firmanızda kullanılan cihazların teknolojisi ve zamanlaması ile ilgili yapacağınız ayarlamalar enerji verimliliğinizi sağlayacaktır.

Enerji bağımlılığını yenmek anlamındaki hamleler

Enerji sektörü çok önemli bir hale geldiği günümüzde, enerji anlamında elde bulunan kaynakların son derece düzgün ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Özellikle eldeki enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu görülürse, enerji kullanımının ne denli önemli bir olgu olduğu ve enerji tüketimi anlamında ne denli dikkatli davranılması gerektiği ortaya konuluyor.

Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. Ülkemizde de eldeki enerji kaynaklarını verimli kullanmak anlamında sorun yaşadığımız için, enerji bağımlılığı olgusu gelişmeye yüz tutmuştur. Enerji bağımlılığı konusunda kastımız; enerjide dışa bağımlı olmaktır. Evet, ülkemiz maalesef eldeki enerji kaynaklarını bilinçli bir şekilde tüketemediğinden, dış ülkelere bağımlı bir hale gelmiştir.

Bahsettiğimiz bu sorunun çözümü ise; yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların verimli kullanılmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda çeşitli kanuni düzenlemeler de getirilmiştir. Amaç; ülkemizde insanların enerji verimliliği anlamında bilinçlenmesini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yöneltmektir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretiminde Uygulanacak Usul ve Esaslar Uygulama Esasları

 

Madde 6 – (Değişik: 18/4/2007-5627/17 md.)

Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uygulama esaslarına tâbidirler:

 • Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin işletmede on yılını tamamlamamış olanlarından, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın alırlar.

 • Bu Kanun kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar.

 • Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl için, EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır. Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. Ancak 5,5 Euro Cent/kWh sınırının üzerinde serbest piyasada satış imkânı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu imkândan yararlanırlar.