Tag Archives: Yeni

Enverder hakkında

Enerji verimliliği kavramını kısaca şöyle açıklayabiliriz;  tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı tehdit etmeden en aza indirilmesidir.

Kısaca açıklamış olduğumuz bu kavram yani enerji verimliliği hakkında daha detaylı bir anlatım yapmamız istenirse; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli zararlı doğal atıkların geri kazanımı veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha kaliteli ve verimli enerji kaynakları, enerji geri kazanımları gibi enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler olarak değerlendirilebilir.

Enerji verimliliği anlamında en önemli faktör enerji tasarrufudur. Anlatmaya çalıştığımız enerji tasarrufu kavramı ise; aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden, burası önemli bir noktadır; “kalite ve performans düşürmeden” minimuma indirilmesi çalışmalarının bütünüdür. Yine enerji tasarrufu kavramı iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba gibi teknoloji anlamında son harika olan ürünleri kullanmak, alışkanlıkları buna yani enerjiyi daha verimli kullanacak biçime göre düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. Buradaki önemli olgu ise; enerjiyi verimli kullanmak olmalıdır. İkincisi faktör ise; dolaylı enerji tasarrufu olup, elde bulunulan her türlü ürünün ve metanın daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, yeni ürünlerin üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yaşam alanları düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak gibi enerjiyi verime dönüştürecek tedbirlerin tamamıdır.

Bu anlamda, ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Enerji verimliliği derneği de bu kuruluşlardan biridir. Enerji verimliliği derneği enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır. Enerji verimliliği derneği güçlü yönetim kadrosu, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar yapıp, etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Enerji verimliliği derneği (Enverder) gibi kurum ve kuruluşlar, ülkemizde enerji verimliliği anlamında rehber bir rol oynamaktadırlar. Halkın enerji anlamındaki bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürürler.

Enerjide kanunlar ve düzenlemeler anlamında ne oluyor

Enerji tüketimi günümüzün en önemli olgularının başında gelir. Çünkü enerji ve enerji kaynakları geleceğe taşınması gereken yegâne olgulardır. Eldeki enerji kaynaklarının durumu ve tükenebilirliği düşünülürse, enerji verimliliği sağlamak, enerji tasarrufu anlamında bilinçlenmek son derece önem taşıyan etmenler olmaktadır.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları anlamında tasarruflu tüketim alışkanlığı kazanmak, belirli kanun ve düzenlemelerle mümkün olmaktadır. Enerjiyi tasarruflu kullanma, bu anlamda bilinçlenme, enerji tüketimi olgusunu çok iyi kavrama ve enerji verimliliği sağlama gibi olgular yeni bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunda şu anlamda önemli maddeler bulunmaktadır. Kanunun amacı ve enerji verimliliği kanununda yer alan stratejik maddeleri harfiyen yayınlamak isteriz ki, toplum enerji verimliliği hakkında bilinçlenirken, bunu belirli düzenlemelere tabii olarak gerçekleştirebilsin.

Madde 1 – (1) Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. ”

Yine enerji verimliliği kanunundaki özellikle uygulamalar anlamındaki ilk maddeye (Madde 7 – 1) bakmak gerekli;

Madde 7 – (1)

Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:

  • Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

  • Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

  • Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

  • Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yeni emlak projelerinin sektöre katkısı

Yeni emlak projeleri bir ülkenin emlak sektörünün yenilenmesi ve dolayısıyla ekonomiye yeni girdiler sağlanması anlamına gelir. Yeni emlak projeleri geliştiren bir ülke global anlamda da önemli bir mesafe katetmiş olur. Yeni yaşam projeleri adı altında sunulan her türlü yeni emlak çalışması ülke ekonomisine dolaylı bir katkı anlamını taşır. Bu katkı, şehir planlama çalışmaları, şehir düzenleme faaliyetleri, yenilikçi emlak sektörü faaliyetleri gibi faaliyetleri yoğunlaştırarak sadece ülkemizde değil dünya genelindeki tüm çalışmalarda da ekonominin gelişmesine katkı sağlaması demek olup, faaliyetlerin bu alana kayması sonucundaki artan gelişimini sürdürmesi demektir.

Yeni emlak projeleri oluşumunda dikkate alınması gereken, emlak vergisi hususu da önemli bir yer teşkil etmekte, yeni emlak kanununda ( 2014 ) yer alan en önemli giriş maddelerini noktası virgülüne verelim;

Mevzu

Madde 1

  • Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.

Bina Tabiri

Madde 2

  • Bu Kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

Mükellef

Madde 3

  • Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) paylı mülkiyet(*) halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) Elbirliği mülkiyette(**) malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Daimi Muaflıklar

Madde 4

(2536 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen fıkra) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (5228 sayılı Kanunun 59/14 maddesiyle değişen ibare, Yürürlük:31.07.2004) (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı

  • Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.

İşte yeni emlak projeleri bu kanun kapsamında düzenlenmeli ve geleceğe taşınacak yenilikçi projeler olmalıdır.

Dünya ve Dijital İletişim

Pr ajansları, markanızda belirli bir kamu imajı yaratmak için tasarım stratejileri oluştururlar ve geliştirirler. Kurumların amaçları doğrultusunda hareket ederek, geliştirdikleri stratejileri kamuoyunda istenilen şekilde algılanmasını sağlarlar. Ve kurumların stratejilerinin devamlılığını sağlayarak, gerek basın gerek sosyal medya yöntemleri marka algısında hedef kitleye istenilen mesajın ulaşmasını sağlarlar. Müşterileri için olumlu marka imajları yaratır, gerekli bilgileri içeren basın bültenleri hazırlarlar. Gerekli olan stratejik danışmanlık ve tanıtımı istenilen olgular halinde hazırlarlar. Küresel boyutta çalışmalar hazırlayarak çıtanızı yükseltmek bir iletişim ajansının öncelikli amacı olmalıdır.

                        Pr şirketleri; kamu veya özel alandaki müşterilerinizi analiz eder; medya ile ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Dijital dünya geliştikçe günümüz ajansları iş yapma biçimlerini oldukça geliştirmeye başlamıştır. Günümüzde ajanslar yapılarını yeniden organize ederek, sosyal medyadan yararlanarak yeni bir iletişim modeli uygulamaya başlamıştırlar. Pr ajansı olarak ülkemizde markaların iletişim danışmanlığını yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için hizmet ediyoruz. İletişim ajansları hizmet kanalları arasında; yazın ve basın bültenleri hazırlamak, metinler oluşturmak, kamu ve sosyal ilişkileri için tasarlanmış özel etkinlikleri yürütmek, firmanın pazar araştırmalarını yapmak, kişisel ağ katılım yoluyla iş ilişkileri oluşturmak, web için blog içerikleri oluşturmak, kriz stratejileri oluşturmak, sosyal medya promosyonları hazırlamak gibi birçok stratejik hedefleri vardır.

 Firmanızın iletişim ağını korumak, oluşturmak ve geliştirmek için, firmalar ve bireyler arası iletişim ajansı ağı kurmak gerekir. İyi bir ajans müşterilerinin başarılarının oluşturduğu stratejik yapıyı koruyan firmadır. Müşteri ve ajans arasındaki ilişkiler hiçbir zaman pasif olamaz. Müşterilerimiz için stratejik planlar oluştururken onların hedefleri doğrultusunda hedeflerimizi oluşturur ve adımlar atarız ve güncellemeler yaparız. Her gün gelişen web siteleri, bloglar ve medya ile Pr şirketi; müşterinin itibarını koruyan seviyede, uzun vadeli, markada hedef ve görünürlük sağlama yolunda çalışmaktadır.

İletişim şirketleri; halkın gözünde markanızın imajını artırmak için çalışıp firmasında çalışan teknik personeller medya uzmanı olarak kabul edilirler, doru zamanda, doğru anahtarlarla, stratejik planlarınızı oluşturarak anahtar mesajlarınızı hazırlarlar. Manifesto iletişim olarak hizmetlerimiz; itibar yönetimi, marka yönetimi, pazarlama iletişimi, medya ilişkileri, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, konu yönetimi, kriz yönetimi, sponsorluk iletişimi, kurum içi iletişim, finansal iletişimdir. Günümüzde rekabet gerektirecek bu denli marka çeşitliliği arasında, sizi bir adım daha öne taşıyacak gerekli bilgi ve tanıtımları yapacak ve aynı zamanda itibarınızı koruyacak iletişim şirketi olarak hedefimiz dünyanın her yerine ulaşmaktır.

İletişimde etkili Ajans; Manifesto İletişim

 Günümüzde kurum ve marka gelişimi açısından pr ajansları büyük hizmetler yapmaktadır. Ancak doğru pr ajansı seçimi çok önemli olmakla birlikte Türkiye sınırları içerisinde kaliteli pr ajansı sayısı çok azdır. Bu ajanslar kurum için en önemli olan iletişim unsurlarını yerine getirmektedir. Bu kapsamda Manifesto İletişim, kaliteli ajansların başında gelmektedir.

 İletişim danışmanları bünyesinde yaptıkları çalışmalarda, uluslararası boyut kazanmıştır. Ülke sınırları içerisinde kuruluşları bulunan ilk ve tek şirket olma özelliğine sahiptir. ” Türkiye Marketing ” dergisi anketin de “ en iyi pr şirketi ” seçilmiştir. Yine yenilikleri arasında kurum ve markaların gelişimi içinde birçok hizmet vermektedirler. Bu hizmetlerden en önemlilerinden bir tanesi reklam ile geniş kitlelere uzanmasıdır.  Medya ilişkileri konusunda oldukça başarılı iletişim ajansı olma özelliğine de sahiptir. Bu başarı çalıştığı kurumun, ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımı konusunda geniş kitlelere ulaştırmasını sağlamaktadır. Yerel gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde ürün ve marka için amblem, slogan, ilanlar hazırlamaktadır.  Kreatif çalışmalarında, yenilikçi ve yaratıcı fikirler ile kurumun algısını ve farklılığı ortaya koymaktadırlar.

 İtibar yönetimi ile kurum için gerekli olan algıyı yaratmakta ve bu algıyı güçlendirmektedir. Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri hazırlamakta ve kurumun potansiyel müşterisinin beğenini kazandırırken, yeni müşterilerde de algı yaratmaktadır. Kurumun algısını zedeleyebilecek her türlü davranıştan ve kurumun atması gereken adımlar konusunda da danışmanlık görevi sağlamaktadır. Sunduğu hizmetler arasından etkinlikler ve organizasyonlar da düzenlemektedir. Bu etkinlikler ile iletişim ajansları arasında, yaratıcı fikirler ile Türkiye sınırlarında daha önce hiç yapılmamış, farklı çalışmalar düzenlemektedirler. Bu sayede etkinliğe katılanların beğenisi sunarak, etkinliğin başarılı yönetimi ile de kurumun başarısı yükselmektedir.

Sunduğu hizmetler ile iletişim şirketleri arasında farklı boyutta bulunmaktadır. Bu farklılık, yurt dışında dahi açtığı kurumlarla göstermektedir. Orta Doğu’da ve Avrupa’da 7 şehirde kurumları bulunmaktadır. Türkiye’deki merkezi kurum İstanbul’da olup, markaların üst düzey yöneticileriyle aylık toplantıları, İstanbul merkez bürosun da gerçekleştirmektedir. Bu sayede markalar ile iletişimi sürekli aktif halde bulundurup, firmaların izlemesi gereken yollar hakkında yeni ve yaratıcı fikirler sunmaktadır. Bu ajans iletişim şirketi olmasından öte, markalaşma ve kaliteli hizmetleri ile kurumun büyümesi için gerekli olan projelerin hepsini gerçekleştirmektedir. Ayrıca bağımsız iletişim şirketlerinin oluşturduğu, en büyük sanal ağ olan WORLDCOM’ a üyedir. Bu üyelik bu şirkete ilk ve tek Türk şirketi olma özelliğini kazandırmakla birlikte, şirketin farklılığını ve kalitesini göstermektedir.

Azerbaycan enerji hattı

Günümüzde, gerek ülke gerekse bireyler anlamında en önemli olguların başında enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı geliyor. Doğal enerji kaynakları yani yenilenebilir enerji kaynaklarının git gide azaldığı son yıllarda, bu anlamda atılacak her bilinçli adım belki de geleceği inşa etmek anlamını taşıyor.

Enerji bu denli önemli bir hale gelmişken, günümüzde bu anlamda üretici olan devletler için üretim, ekonomilerinin geleceği ile doğrudan ilişkilidir. Üretici devletler için enerji güvenliği konusunun temel noktası enerji kaynaklarının süreklilik arz edebilecek şekilde ihracatının ve ithalatının gerçekleştirilmesidir. Enerji kaynaklarının süreklilik arz edecek anlamda ihracatının ve ithalatının gerçekleşmesi için ise temel husus enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesidir. Aynı zamanda enerji kaynaklarından çıkan nakil hatlarının da ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemeliyiz. Nakil hatları derken, alternatif olan nakil hatlarından bahsediyoruz. Alternatif nakil hatlarının mevcut olması enerji kaynaklarının farklı yollarla taşınmasını sağlayacaktır. Bu anlamda stratejik bir öneme sahip olan enerji nakil hatları ya da alternatif enerji nakil hatları bahsedeceğimiz bölge için de kritik bir rol oynar.

Azerbaycan enerji pazarı ya da Azerbaycan enerji sektörü, elinde bulundurduğu kaynaklar bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, enerji nakil hatları konusunda bir sorun ile karşı karşıya geldi. Bulunduğu konum itibariyle Azerbaycan’ın tüm enerji taşıma hatları Rusya üzerinden geçmektedir. Bu yüzden de, kendi enerji kaynaklarını işletmeyi amaçlayan Azerbaycan batı işletmelerinden stratejik bir yardım almak zorunda kalmıştır. Azerbaycan, yeni enerji nakil hatları anlamında Rusya konusunda sıkıntı yaşayabileceğini görüp, yeni yollar oluşturma gereksinimi içerisine girdi. Eğer böyle davranmaz ise Azerbaycan’ın Rusya anlamında bağımlı olma şekli devam edecekti. Bu durumun değişmesinin önemi yadsınamazdı. Bu sebeple Azerbaycan enerji konusunda radikal kararlar almak yoluna gitti.

Azerbaycan enerji pazarı, günümüzde de stratejik olarak hem kendi hem de batılı devletler nazarında önemini sürdürmektedir. Ellerinde bulundurdukları enerji, kaynaklarının fazlalığı ile Azerbaycan enerji pazarı ya da piyasası birçok ülke için halen cazibe merkezi halindedir. Bunu çok iyi kullanmayı başarabilmek ise tamamen ülkenin enerji stratejisi ile ilgilidir.