Tag Archives: enerjide ne oluyor

Enerji koridoru ve Türkiye

Enerji koridoru, kavram olarak, bir ülkenin elindeki enerji kaynakları nedeniyle diğer ülkeler nazarında önemli bir stratejik yere sahip olması demektir. Yani biraz daha detaylandırırsak, enerji koridoru olan bir ülke örneğin ülkemiz, Türkiye, elinde diğer enerji ihtiyacı olan ülkeleri cezp edecek ölçülerde enerji kaynağı bulunduran ülkedir.

Bu bakımdandır ki, enerji koridoru sıfatı ülkemiz ve ülkemiz niteliğindeki ( konumu, jeopolitik yapısı, elinde bulunan enerji rezervi… vb) ülkeler anlamında, rahatlıkla kullanılabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar. Enerji koridoru sıfatını taşıyabilen ülkeler, ellerinde bulunan petrol ve doğalgaz rezervleri diğer ülkeler için cazibe haline gelmiş ülkelerdir. Enerji ihtiyacı yüksek, ellerindeki enerji kaynakları yetersiz olan ülkeler ise, bu tip bizler gibi ülkeleri yakın takibe alan ülkelerdir. Amaç bizler gibi ülkelerden yararlanacak enerji stratejileri üretmektir.

Enerji koridoru sıfatı, enerji anlamında zenginlik, bulunamayan enerji kaynakları anlamında elde yer alan enerji fazlası demektir. Bu kavram bir anlamda diğer ülkelere karşı elde bulundurulan bir koz anlamını da taşır. Günümüzde siyasal ve politik önem açısından, enerji koridoru olma anlamında Ortadoğu, Kafkaslar, orta Asya bölgesi çok stratejik bir yere sahiptir. Türkiye’de bu ülkeler arasında yer alır. Bu ülkeler arasında yer almak bir ayrıcalık gibi görünse de, ülke içerisinde bu noktada çok önemli kararların alınması gerekmektedir. Şöyle ki, elde bulundurulan enerji rezervlerini koruma, bu enerji rezervlerinin gelişmesine katkı sağlama, enerji rezervlerinin başka ülkelerin eline geçmesine izin vermeme ve enerji kaynaklarının ülke menfaati için hem maddi hem de manevi anlamda kullanılmasını sağlama gibi etmenler önemlidir. Enerji rezervi anlamında zengin ve jeopolitik önemi olan ülkeler, enerji ihtiyacı olan ülkelerin her zaman radarındadırlar. Bu yüzdendir ki, koruma ve geliştirme çalışmalarına ayrı bir önem vermek gerekir. Enerji ihtiyacı olan ülkelerin tasarladığı çeşitli enerji stratejileri, enerji rezervlerinin tam korumada olması gereğini doğurmuştur. Dünya ülkeleri bu tip ülkeleri radarına almış, bu konudaki hamlelerini yapmak ve enerji rezervini elde etmek isteyen ülkelerdir. Bu sebeple çok sağlam bir enerji kaynak koruması oluşturulmalıdır.

Enverder hakkında

Enerji verimliliği kavramını kısaca şöyle açıklayabiliriz;  tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı tehdit etmeden en aza indirilmesidir.

Kısaca açıklamış olduğumuz bu kavram yani enerji verimliliği hakkında daha detaylı bir anlatım yapmamız istenirse; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli zararlı doğal atıkların geri kazanımı veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha kaliteli ve verimli enerji kaynakları, enerji geri kazanımları gibi enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler olarak değerlendirilebilir.

Enerji verimliliği anlamında en önemli faktör enerji tasarrufudur. Anlatmaya çalıştığımız enerji tasarrufu kavramı ise; aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden, burası önemli bir noktadır; “kalite ve performans düşürmeden” minimuma indirilmesi çalışmalarının bütünüdür. Yine enerji tasarrufu kavramı iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba gibi teknoloji anlamında son harika olan ürünleri kullanmak, alışkanlıkları buna yani enerjiyi daha verimli kullanacak biçime göre düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. Buradaki önemli olgu ise; enerjiyi verimli kullanmak olmalıdır. İkincisi faktör ise; dolaylı enerji tasarrufu olup, elde bulunulan her türlü ürünün ve metanın daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, yeni ürünlerin üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yaşam alanları düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak gibi enerjiyi verime dönüştürecek tedbirlerin tamamıdır.

Bu anlamda, ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Enerji verimliliği derneği de bu kuruluşlardan biridir. Enerji verimliliği derneği enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır. Enerji verimliliği derneği güçlü yönetim kadrosu, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar yapıp, etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Enerji verimliliği derneği (Enverder) gibi kurum ve kuruluşlar, ülkemizde enerji verimliliği anlamında rehber bir rol oynamaktadırlar. Halkın enerji anlamındaki bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürürler.

Enerjide kanunlar ve düzenlemeler anlamında ne oluyor

Enerji tüketimi günümüzün en önemli olgularının başında gelir. Çünkü enerji ve enerji kaynakları geleceğe taşınması gereken yegâne olgulardır. Eldeki enerji kaynaklarının durumu ve tükenebilirliği düşünülürse, enerji verimliliği sağlamak, enerji tasarrufu anlamında bilinçlenmek son derece önem taşıyan etmenler olmaktadır.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları anlamında tasarruflu tüketim alışkanlığı kazanmak, belirli kanun ve düzenlemelerle mümkün olmaktadır. Enerjiyi tasarruflu kullanma, bu anlamda bilinçlenme, enerji tüketimi olgusunu çok iyi kavrama ve enerji verimliliği sağlama gibi olgular yeni bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunda şu anlamda önemli maddeler bulunmaktadır. Kanunun amacı ve enerji verimliliği kanununda yer alan stratejik maddeleri harfiyen yayınlamak isteriz ki, toplum enerji verimliliği hakkında bilinçlenirken, bunu belirli düzenlemelere tabii olarak gerçekleştirebilsin.

Madde 1 – (1) Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. ”

Yine enerji verimliliği kanunundaki özellikle uygulamalar anlamındaki ilk maddeye (Madde 7 – 1) bakmak gerekli;

Madde 7 – (1)

Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:

 • Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

 • Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

 • Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

 • Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Enerjide ne oluyor?

Enerji tanım itibariyle iş yapabilme yeteneğidir. Bir başka anlamıyla enerji kavramını anlatırsak, insanlığın huzuru ve refahı için hizmet veren, verimliliğinin esas olarak algılanması gereken yegâne olgudur diyebiliriz.

Enerjide ne oluyor? Gibi bir soru karşısında ise, aslında enerjide neler olmalı ya da neler yapılmalı gibi bir soru yöneltmek sanki daha mantıklı olur. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında enerjide neler olmalı, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar enerji verimliliği anlamında nasıl çalışmalı sorularına yanıtı aşağıda vermeye çalışıyoruz.

 • Floresan lambalar yerine yüksek basınçlı sodyum lambaları tercih edin,
 • Daha az kullanılan bölümlerdeki ısıtma-soğutma ayarlarını düzenleyin,
 • Kullanılmadığı zamanlarda fan, fırın, motor ve aydınlatma sistemlerini kapalı tutun,
 • Kompresör hava girişlerinin soğuk yerlerde bulunmasına özen gösterin,
 • Düzenli olarak buhar ve basınçlı hava kaçaklarını kontrol altına alın,
 • Sıcak su borularınızın yalıtımını yapmak, ısı kaybını önlemektir,
 • Kat kaloriferinize bağlı bulunan boruları yalıtıma tabi tutarak ısı kaybını azaltın,
 • Kat kaloriferinizi ve buna bağlı sistemleri yoğuşmalı ve yüksek verimli olanlardan seçin,
 • Sıcaklık fazla ise yalıtımı etkileyici hareketlerden kaçının, Örneğin, camları açmayın, kaloriferin ayarları ile durumu kurtarmaya çalışın,
 • Firmanızın yapısına ve güç tüketimine göre iyileştirici çalışmalar yapın,
 • Enerji verimli motorları tercih ederek uzun vadede büyük tasarruf sağlayabilirsiniz,
 • Gerekli tesisatla büyük kompresörlerden atılan ısının, iç mekân ısıtması için kullanılabileceğini aklınızda bulundurun,
 • Duvar ile radyatörünüzün arasına yalıtım levhası bulundurmak yine ısı anlamında ve enerji anlamında önemli bir olgudur,
 • Radyatörünüzde kullanacağınız termostatik radyatör vanalarının enerji tasarrufu sağlayabileceğini unutmayın,
 • Radyatörlerinizin önünü mümkün olduğunca açık bir şekilde bırakın,
 • Mutlaka yüksek verimli florasanları kullanın,
 • İşletmelerin bulunduğu yerlerde lambalarınızı temiz tutun. Lambaların üstündeki toz tabakası aydınlanma seviyenizi azaltabilecek faktörlerden biridir,
 • Kışın kuzeye bakan pencereleriniz perdelerini kapalı tutmaya mutlaka özen gösterin,
 • Güneş ışığını mümkün olduğunca etkin kullanın,
 • Güneşli günlerde ısıtıcınızı kapatabilirsiniz,
 • Firmanızda kullanılan cihazların teknolojisi ve zamanlaması ile ilgili yapacağınız ayarlamalar enerji verimliliğinizi sağlayacaktır.