Tag Archives: emlak

Yeni emlak projelerinin sektöre katkısı

Yeni emlak projeleri bir ülkenin emlak sektörünün yenilenmesi ve dolayısıyla ekonomiye yeni girdiler sağlanması anlamına gelir. Yeni emlak projeleri geliştiren bir ülke global anlamda da önemli bir mesafe katetmiş olur. Yeni yaşam projeleri adı altında sunulan her türlü yeni emlak çalışması ülke ekonomisine dolaylı bir katkı anlamını taşır. Bu katkı, şehir planlama çalışmaları, şehir düzenleme faaliyetleri, yenilikçi emlak sektörü faaliyetleri gibi faaliyetleri yoğunlaştırarak sadece ülkemizde değil dünya genelindeki tüm çalışmalarda da ekonominin gelişmesine katkı sağlaması demek olup, faaliyetlerin bu alana kayması sonucundaki artan gelişimini sürdürmesi demektir.

Yeni emlak projeleri oluşumunda dikkate alınması gereken, emlak vergisi hususu da önemli bir yer teşkil etmekte, yeni emlak kanununda ( 2014 ) yer alan en önemli giriş maddelerini noktası virgülüne verelim;

Mevzu

Madde 1

  • Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.

Bina Tabiri

Madde 2

  • Bu Kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

Mükellef

Madde 3

  • Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) paylı mülkiyet(*) halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) Elbirliği mülkiyette(**) malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Daimi Muaflıklar

Madde 4

(2536 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen fıkra) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (5228 sayılı Kanunun 59/14 maddesiyle değişen ibare, Yürürlük:31.07.2004) (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı

  • Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.

İşte yeni emlak projeleri bu kanun kapsamında düzenlenmeli ve geleceğe taşınacak yenilikçi projeler olmalıdır.